art2work Technics2start

@testetet
Festival Kanal 2010

ART 2 WORK

BROUWERIJ VAN NIEUWE PROFESSIONELE KANSEN VOOR JONGE BRUSSELAARS

WE ARE
« Als je niet in een vakje past … moet je je eigen vakje maken. » (YASSIN – coach)

De Brusselse arbeidsmarkt is complex, er is een grote kloof tussen vraag en aanbod. ART2WORK is ervan overtuigd dat er werk is en zoekt nieuwe mogelijkheden om jonge Brusselaars aan de slag te krijgen. Letterlijk en figuurlijk wil ART2WORK een onafhankelijk en vrij laboratorium zijn waar jonge mensen huneigen verhaal kunnen schrijven. Onze deuren staan open voor iedereen die er zin in heeft, goede koffie en eten is er altijd genoeg – ook dát hoort erbij.

ART2WORK werkt hoofdzakelijk met jongvolwassenen (18-30 jaar) met hoogstens een diploma secundair onderwijs, die een sociaal en economisch zwak profiel hebben, met geen of beperkte werkervaring, al lang in cirkeltjes draaien en niet weten waar ze heen willen. We richten ons tot alle Brusselaars, maar hebben een bijzondere aandacht voor hen die in de wijken rond het kanaal en de Ninoofsepoort wonen.

Voor OFFICE2START (zie verder) mikken we op jonge starters met diverseachtergronden, die behoefte hebben aan een flexibele en fijne werkplek, een beetje extra steun, toegang tot
netwerken, ontmoetingen, …


WE WANT
« Ik wil de beste versie van mezelf worden. » (ALINA – deelneemster COACH2START)


ART2WORK gelooft rotsvast in trajecten op maat, die vertrekken vanuit de eigenheid en de kracht van elke persoon, trajecten die een impact hebben op het gedrag en de persoonlijkheid van de deelnemers. Iedereen heeft rijkdom en wilskracht – soms diep verscholen – om verder te geraken. ART2WORK wil de verbeelding en de troeven van mensen naar boven halen zodat ze met een open blik en een positieve energie verder geraken in het leven. Onze deelnemers krijgen een “boosting” om hun eigen weg te vinden en om te volharden. Op het einde van de rit zijn het sterkere mensen, die kunnen werken of die onbeschroomd over het muurtje kunnen kijken en anderen inspireren.


WE CAN
« Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. » (MARK – bekend schrijver)

ART2WORK biedt verschillende programma’s aan. Partnerschap staat centraal. Het “samen doen” met de deelnemers is essentieel. De programma’s vragen een sterk engagement en zijn interactief, we werken samen én leren van elkaar. Ook met andere organisaties én met bedrijven werken we in partnerschap. Want alleen als we ook zelf over het muurtje durven kijken en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, zullen we de kloof dichten. We nemen al eens graag een risico om net die stap te kunnen zetten die essentieel is om een echte impact te hebben.


OUR FUTURE
« Kansen op de arbeidsmarkt zijn niet zomaar voor iedereen evident » (SIMON – manager Aviato)

ART2WORK heeft reeds een bepaalde positie in het Brusselse landschap. We hebben de ambitie om verder te ontwikkelen, niet om de grootste te zijn maar om elke dag “beter” te worden, met elke dag dus ook eenportie risico’s.

THEIR FUTURE
« Niets komt zomaar uit de hemel gevallen, behalve sneeuw, regen en tegenslagen. » (ILIAS – deelnemer TECHNICS2START)

Daar draait het uiteindelijk allemaal rond, de toekomst van die vele jonge mensen. Daar blijven we voor gaan, met onze open deur die herkansingen mogelijk maakt. De ene persoon vindt gemakkelijker en vlugger de weg dan de andere.

Ons aanbod:
 TECHNICS2START, een werkervaringsprogramma waarin diverse technisch ondersteunende opdrachten worden uitgevoerd bij onze klanten in de culturele en evenementsector. De werknemers krijgen een breed beeld van de arbeidswereld en van zichzelf door een diversiteit van ervaringen, een waaier van ondersteunende vormingen en een op maat gesneden begeleiding. De focus ligt op gepaste werkattitudes, een goede persoonlijkheidsvorming en een mogelijke inschakeling in vele arbeidssectoren.

 COACH2START, een collectieve coaching waarin de deelnemers leren zo diep en breed mogelijk naar zichzelf en de wereld kijken. Op een actieve, creatieve en vertellende manier komen ze zichzelf tegen en ontdekken ze wat ze willen en wat ze kunnen. Ze schieten wakker, krijgen nieuwe kracht en vertrouwen om zelf initiatief te nemen, om verder te gaan en hun plannen om te zetten in concrete acties. De coaching blijft bij velen op het vel zitten en vormt een belangrijke stap in hun parcours.

 JOB2START, een individuele coaching voor deelnemers die COACH2START en TECHNICS2START gevolgd hebben, of volgen, en begeleiding nodig hebben bij hun zoektocht naar de concretisering van een project (een positieve uitstroom of actie). Op basis van de output van de 2 eerste programma’s, wordt een individueel traject op maat opgesteld om dit project concreet in actie te zetten.

 OFFICE2START, een gedeelde werkruimte voor jonge starters met zeer verscheiden achtergronden, identiteiten, competenties en ambities. Meer dan enkel een “ruimte” maar ook een volledig ecosysteem en vrijplaats dat mensen van allerlei pluimage bij elkaar brengt, dat synergiën wil stimuleren, dat perspectieven verbreedt, ... met goede koffie/thee à volonté, wifi, vergaderruimte, kopies, … en veel positieve vibes.

 STORY2WORK, het transversale programma dat vertrekt vanuit het gegeven dat we tijdens ons leven allemaal ergens geïnspireerd worden door een persoon, een moment, een verhaal, ... We ontwikkelen een productie die zeer divers en verscheiden is: portretten van mensen, de weergave van gesprekken, ontmoetingen tussen personen, culturele projecten, ...
Bref,
Het meten van de sociale impact van onze activiteiten is niet gemakkelijk maar belangrijk. Resultaten zijn niet altijd direct zichtbaar, mensen verhuizen of veranderen van telefoon waardoor een goede opvolging moeilijk wordt, … Onze werking is vooral gericht op het bereiken van duurzame resultaten, van hoe mensen leider worden over hun eigen leven en zelf hun toekomst in handen nemen. We geloven dat een goede persoonlijkheidsvorming essentieel is en prioritair moet aangepakt worden vooraleer mensen werk gaan zoeken. Mensen gaan bewuste en persoonlijke keuzes maken op basis van wie ze zijn en wat ze kunnen en willen. Mensen gaan sterker zijn om de uitdagingen van de complexe maatschappij aan te kunnen. Dit is niet op korte termijn meetbaar.

Momenteel kunnen we vooral resultaten voorstellen van de deelnemers aan COACH2START, TECHNICS2START en JOB2START. Voor OFFICE2START ontwikkelen we in 2019 de indicatoren en meetinsrrumenten.

Wij analiseren onze impact op 3 niveaus :

·         Sociaal-economische integratie : de mate waarin onze deelnemers werk vinden, zich inschrijven voor een vorming, een stage volgen, vrijwilliger worden, …

·         Persoonlijke ontwikkeling: de mate waarop persoonlijkheid evolueert om beter zijn/haar plaats in de maatschappij te vinden, om sterker te staan in het leven en dus weerbaarder op economisch vlak te zijn.

·         Ontwikkeling van attitudes en competenties : de mate waarin deelnemers positief evolueren in houding om algemeen sterker te staan in het leven en dus ook op de arbeidsmarkt.

SOCIAAL ECONOMISCHE INTEGRATIE

Gemiddeld, begeleidt ART2WORK 50 jongeren per jaar.

Meer dan 80% van de jongeren die zijn ingeschreven eindigt het parcours

Hiervan vindt 85% een job, herneemt een vorming, onderneemt, schrijft zich in voor stage, biedt zich aan als vrijwilliger.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Wij hebben een aantal indicatoren gedefinieerd om de persoonlijke evoluties van elke deelnemer te evalueren voor, tijdens en na deelname aan een van onze programma’s.

T.a.v. zichzelf : zelfkennis, zelfvertrouwen, autonomie, flexibiliteit, verantwoordelijkheidszin, tijdsbeheer en organisatie skills

T.a.v een groep : integratie, communicatie, sociale vaardigheden, het collectieve bewust zijn.

T.a.v de maatschappij : integratie, het ontwikkelen van een netwerk, projectmatig denken 

Er is een methode ontwikkeld om deze sociale impact te meten. Met de resultaten daarvan kunnen we controleren of de begeleide jongeren vorderingen maken in deze indicatoren. De methode werd sinds midden 2018 ingevoerd. In 2020 maken we de eerste resultaten bekend.

Momenteel kunnen we echter reeds stellen dat we bij de meeste deelnemers significante en positieve evoluties vaststellen, door de observaties en gesprekken met hen.

Ontwikkeling van attitudes en competenties

Om dagelijks te (over)leven en te werken, moeten we een aantal attitudes en competenties ontwikkelen. We hoeven niet in alles altijd en overal de beste te zijn maar het is wel nuttig om een aantal competenties en vaardigheden te ontwikkelen. Dat helpt !

In 2018 ontwikkelden we ook een instrument om de evoluties van hun attitudes te evalueren en te begeleiden. Dit instrument ondersteund ook de analyse van de persoonlijkheidsontwikkeling.

Rond de volgende attitudes wordt dagelijks met de deelnemers gewerkt:

•               Initiatieven en beslissingen

•               Engagement en doorzettings vermogen

•               discipline & persoonlijke zorg

•               flexibiliteit

•               creativiteit en innovatie

•               kritisch denken & écoute de soi

•               organisatie & soin du cadre

•               sociale vaardigheden & leadership

•               verantwoordelijkheid & integriteit

•               communicatie            

•               nieuwsgierigheid & optimisme