art2work Technics2start

@testetet
Festival Kanal 2010

ART 2 WORK

BROUWERIJ VAN NIEUWE PROFESSIONELE KANSEN VOOR JONGE BRUSSELAARS

WE ARE

“Als je niet in een vakje past … moet je je eigen vakje maken.” (YASSIN – coach)

De Brusselse arbeidsmarkt is complex, er is een grote kloof tussen vraag en aanbod. ART2WORK is ervan overtuigd dat er werk is en zoekt nieuwe mogelijkheden om jonge Brusselaars aan de slag te krijgen. Letterlijk en figuurlijk wil ART2WORK een onafhankelijk en vrij laboratorium zijn waar jonge mensen huneigen verhaal kunnen schrijven. Onze deuren staan open voor iedereen die er zin in heeft, goede koffie en eten is er altijd genoeg – ook dát hoort erbij.

ART2WORK werkt hoofdzakelijk met jongvolwassenen (18-30 jaar) met hoogstens een diploma secundair onderwijs, die een sociaal en economisch zwak profiel hebben, met geen of beperkte werkervaring, al lang in cirkeltjes draaien en niet weten waar ze heen willen. We richten ons tot alle Brusselaars, maar hebben een bijzondere aandacht voor hen die in de wijken rond het kanaal en de Ninoofsepoort wonen.
Voor OFFICE2START (zie verder) mikken we op jonge starters met diverseachtergronden, die behoefte hebben aan een flexibele en fijne werkplek, een beetje extra steun, toegang tot
netwerken, ontmoetingen,…

WE WANT

“Ik wil de beste versie van mezelf worden.” (ALINA – deelneemster COACH2START)

ART2WORK gelooft rotsvast in trajecten op maat, die vertrekken vanuit de eigenheid en de kracht van elke persoon, trajecten die een impact hebben op het gedrag en de persoonlijkheid van de deelnemers. Iedereen heeft rijkdom en wilskracht – soms diep verscholen – om verder te geraken. ART2WORK wil de verbeelding en de troeven van mensen naar boven halen zodat ze met een open blik en een positieve energie verder geraken in het leven. Onze deelnemers krijgen een “boosting” om hun eigen weg te vinden en om te volharden. Op het einde van de rit zijn het sterkere mensen, die kunnen werken of die onbeschroomd over het muurtje kunnen kijken en anderen inspireren.

WE CAN

“Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait.” (MARK – bekend schrijver)

ART2WORK biedt verschillende programma’s aan. Partnerschap staat centraal. Het “samen doen” met de deelnemers is essentieel. De programma’s vragen een sterk engagement en zijn interactief, we werken samen én leren van elkaar. Ook met andere organisaties én met bedrijven werken we in partnerschap. Want alleen als we ook zelf over het muurtje durven kijken en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, zullen we de kloof dichten. We nemen al eens graag een risico om net die stap te kunnen zetten die essentieel is om een echte impact te hebben.

OUR FUTURE

“Kansen op de arbeidsmarkt zijn niet zomaar voor iedereen evident.” (SIMON – manager Aviato)

ART2WORK heeft reeds een bepaalde positie in het Brusselse landschap. We hebben de ambitie om verder te ontwikkelen, niet om de grootste te zijn maar om elke dag “beter” te worden, met elke dag dus ook eenportie risico’s.

THEIR FUTURE

"Niets komt zomaar uit de hemel gevallen, behalve sneeuw, regen en tegenslagen.” (ILIAS – deelnemer TECHNICS2START)

Daar draait het uiteindelijk allemaal rond, de toekomst van die vele jonge mensen. Daar blijven we voor gaan, met onze open deur die herkansingen mogelijk maakt. De ene persoon vindt gemakkelijker en vlugger de weg dan de andere.

ONS AANBOD

> TECHNICS2START, een werkervaringsprogramma waarin diverse technisch ondersteunende opdrachten worden uitgevoerd bij onze klanten in de culturele en evenementsector. De werknemers krijgen een breed beeld van de arbeidswereld en van zichzelf door een diversiteit van ervaringen, een waaier van ondersteunende vormingen en een op maat gesneden begeleiding. De focus ligt op gepaste werkattitudes, een goede persoonlijkheidsvorming en een mogelijke inschakeling in vele arbeidssectoren.

> COACH2START, een collectieve coaching waarin de deelnemers leren zo diep en breed mogelijk naar zichzelf en de wereld kijken. Op een actieve, creatieve en vertellende manier komen ze zichzelf tegen en ontdekken ze wat ze willen en wat ze kunnen. Ze schieten wakker, krijgen nieuwe kracht en vertrouwen om zelf initiatief te nemen, om verder te gaan en hun plannen om te zetten in concrete acties. De coaching blijft bij velen op het vel zitten en vormt een belangrijke stap in hun parcours.

> JOB2START, een individuele coaching voor deelnemers die COACH2START en TECHNICS2START gevolgd hebben, of volgen, en begeleiding nodig hebben bij hun zoektocht naar de concretisering van een project (een positieve uitstroom of actie). Op basis van de output van de 2 eerste programma’s, wordt een individueel traject op maat opgesteld om dit project concreet in actie te zetten.

> OFFICE2START, een gedeelde werkruimte voor jonge starters met zeer verscheiden achtergronden, identiteiten, competenties en ambities. Meer dan enkel een “ruimte” maar ook een volledig ecosysteem en vrijplaats dat mensen van allerlei pluimage bij elkaar brengt, dat synergiën wil stimuleren, dat perspectieven verbreedt, ... met goede koffie/thee à volonté, wifi, vergaderruimte, kopies, … en veel positieve vibes.

> STORY2WORK, het transversale programma dat vertrekt vanuit het gegeven dat we tijdens ons leven allemaal ergens geïnspireerd worden door een persoon, een moment, een verhaal,… We ontwikkelen een productie die zeer divers en verscheiden is: portretten van mensen, de weergave van gesprekken, ontmoetingen tussen personen, culturele projecten,…

Het meten van de sociale impact van onze activiteiten is niet gemakkelijk maar belangrijk. Resultaten zijn niet altijd direct zichtbaar, mensen verhuizen of veranderen van telefoon waardoor een goede opvolging moeilijk wordt,… Onze werking is vooral gericht op het bereiken van duurzame resultaten, van hoe mensen leider worden over hun eigen leven en zelf hun toekomst in handen nemen. We geloven dat een goede persoonlijkheidsvorming essentieel is en prioritair moet aangepakt worden vooraleer mensen werk gaan zoeken. Mensen gaan bewuste en persoonlijke keuzes maken op basis van wie ze zijn en wat ze kunnen en willen. Mensen gaan sterker zijn om de uitdagingen van de complexe maatschappij aan te kunnen. Dit is niet op korte termijn meetbaar.

Momenteel kunnen we vooral resultaten voorstellen van de deelnemers aan COACH2START, TECHNICS2START en JOB2START. Voor OFFICE2START ontwikkelen we in 2019 de indicatoren en meetinsrrumenten.

Wij analyseren onze impact op 3 niveaus:

Sociaal-economische integratie: de mate waarin onze deelnemers werk vinden, zich inschrijven voor een vorming, een stage volgen, vrijwilliger worden,…
– Persoonlijke ontwikkeling: de mate waarop persoonlijkheid evolueert om beter zijn/haar plaats in de maatschappij te vinden, om sterker te staan in het leven en dus weerbaarder op economisch vlak te zijn.
– Ontwikkeling van attitudes en competenties: de mate waarin deelnemers positief evolueren in houding om algemeen sterker te staan in het leven en dus ook op de arbeidsmarkt.

SOCIAAL ECONOMISCHE INTEGRATIE

Gemiddeld, begeleidt ART2WORK 50 jongeren per jaar.
Meer dan 80% van de jongeren die zijn ingeschreven eindigt het parcours
Hiervan vindt 85% een job, herneemt een vorming, onderneemt, schrijft zich in voor stage, biedt zich aan als vrijwilliger.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Wij hebben een aantal indicatoren gedefinieerd om de persoonlijke evoluties van elke deelnemer te evalueren voor, tijdens en na deelname aan een van onze programma’s.
– T.a.v. zichzelf: zelfkennis, zelfvertrouwen, autonomie, flexibiliteit, verantwoordelijkheidszin, tijdsbeheer en organisatie skills
– T.a.v een groep: integratie, communicatie, sociale vaardigheden, het collectieve bewust zijn.
– T.a.v de maatschappij: integratie, het ontwikkelen van een netwerk, projectmatig denken 

Er is een methode ontwikkeld om deze sociale impact te meten. Met de resultaten daarvan kunnen we controleren of de begeleide jongeren vorderingen maken in deze indicatoren. De methode werd sinds midden 2018 ingevoerd. In 2020 maken we de eerste resultaten bekend.
Momenteel kunnen we echter reeds stellen dat we bij de meeste deelnemers significante en positieve evoluties vaststellen, door de observaties en gesprekken met hen.

Ontwikkeling van attitudes en competenties

Om dagelijks te (over)leven en te werken, moeten we een aantal attitudes en competenties ontwikkelen. We hoeven niet in alles altijd en overal de beste te zijn maar het is wel nuttig om een aantal competenties en vaardigheden te ontwikkelen. Dat helpt!
In 2018 ontwikkelden we ook een instrument om de evoluties van hun attitudes te evalueren en te begeleiden. Dit instrument ondersteund ook de analyse van de persoonlijkheidsontwikkeling.

Rond de volgende attitudes wordt dagelijks met de deelnemers gewerkt:
– Initiatieven & beslissingen
– Engagement & doorzettings vermogen
– discipline & persoonlijke zorg
– flexibiliteit
– creativiteit & innovatie
– kritisch denken & écoute de soi
– organisatie & soin du cadre
– sociale vaardigheden & leadership
– verantwoordelijkheid & integriteit
– communicatie  
– nieuwsgierigheid & optimisme

het persoonlijke verhaal van WIM Embrechts


Ik richtte ART2WORK op midden 2007 samen met mijn toenmalige professionele partner Katrien, zonder geld maar met veel goesting en “sociaal kapitaal” (een goed netwerk). Ik was 39 en had iets meer dan 15 jaar werkervaring waarvan 10 in een leidinggevende functie. 10 jaar eerder was ik al eens met iets “volledig nieuw” gestart. Ik had succes gekend maar was ook al zwaar tegen de muur gelopen en stevig gevallen. Ik had een goed sociaal en professioneel netwerk ontwikkeld. Ik had een bepaalde maatschappelijke “positie” verworven. Ik had geen vaste liefdesrelatie maar wel een dochter van 7 en een appartement met hypotheek. Mijn contract van bepaalde duur liep stilaan ten einde. Ik moest een andere job vinden. 

Na een grondige analyse van mezelf (passies, kwaliteiten, …) en na een soort van “marktstudie” over wat er allemaal bestaat, wat er beter of anders zou moeten en kunnen … werd het duidelijk dat ik met iets nieuw “moest” starten. Ik moest kunnen ondernemen, ik moest kunnen nieuwe ideeën en projecten ontwikkelen, kunnen inspireren, kunnen grenzen verleggen, kunnen bijdragen aan noodzakelijke maatschappelijke vernieuwing, … en ik moest een leidinggevende functie hebben. Van Brussel een betere stad kunnen maken. Een stad voor iedereen. Een stad die behoefte heeft aan creativiteit, die kansen geeft aan mensen, die vernieuwing laat ontstaan, die haar kracht vindt bij de dynamiek en kracht van haar inwoners, …

Door de evaluatie van bepaalde eigen ervaringen, verschillende gesprekken met bedrijfsleiders, het lezen van enkele studierapporten en vele discussies werd het me vlug duidelijk dat er veel nood was aan experimenteel werk om de kloof te verkleinen op de arbeidsmarkt. Deze kloof werd onder andere gekenmerkt door een heel groot aantal jong volwassen werklozen zonder diploma, … maar vooral zonder werkervaring en kennis van de “werkcultuur”. De gesproken bedrijfsleiders waren vrij anoniem: “Geef me iemand die wil en kan werken, … de rest kan hij/zij wel leren op de werkvloer”. De professionele inschakelsector werkte maar in zeer beperkte mate met jongeren, want “te moeilijk”. De meesten waren vooral gefocust op “technische vorming”. Het werd dus vrij snel duidelijk dat ik een “gat in de markt” zag. Iets wat me emotioneel raakte, iets wat moest aangepakt worden, iets dat me ook veel goesting gaf. Door mijn job als coördinator van BRXLBRAVO (Brussels kunstenfeest) had ik op dat moment vele contacten en gesprekken met de directies van belangrijke kunstencentra. Zij hadden wel zin om zich ook sociaaleconomisch te profileren, om mee te zoeken naar mogelijkheden om binnen de eigen structuren kansen te geven aan jongeren om ervaring op te doen, om te leren werken. 

Tijdens de lente 2007 werkte ik ook veel thuis, aan de oevers van het Brusselse kanaal, schuin tegenover de oude brouwerij BelleVue. Een groot complex, één van de laatste en grootste overblijfselen van het industriële verleden, van het brouwerijverleden van deze wijken. Een scharniergebouw aan de Ninoofsepoort, in het centrum van de ontwikkelingen rondom het kanaal. Een gebouw midden de oude industriële buurten van Brussel, de huidige volkse buurten, de “wijken van aankomst”, met veel jonge mensen, met veel dynamiek maar ook veel werkloosheid en sociale uitsluiting. Ik vernam dat een vastgoedbedrijf plannen maakte om dit gebouw te kunnen kopen … om er woningen in te realiseren. Blijkbaar zag de toenmalige burgemeester van Molenbeek dit wel zitten. Beneden in mijn buik ontstond er echter een “no pasarán”. Dit gebouwencomplex moest volgens mij plaats bieden voor nieuwe economische activiteiten, voor nieuwe sociale impulsen, voor creatieve initiatieven, voor experimenten om de bewoners van de omliggende buurten kansen te geven om zichzelf te realiseren, … Zeer vlug ontstond het idee om er een “BelleVue Creative Brewery” van te maken: een “brouwerij voor innovatieve gistingsprocessen, waar creatieve economische producten gebrouwen en gebotteld worden”. Een sterk symbolische plaats van het Brusselse industriële verleden, een plaats met een enorme kracht om een verhaal te schrijven voor de post-industriële toekomst van de stad, een plaats voor de economie van de toekomst, voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling. 

De ideeën voor de opstart van een nieuwe “sociaal economische structuur” en de “creative brewery” werden afgetoetst bij vele mensen uit diverse milieus. Een soort van informele stuurgroep van diverse mensen met diverse achtergronden en bezigheden werd geactiveerd. Een fijne energie en fijne menselijke dynamiek. En de vzw ART2WORK werd opgericht. 

Door contacten met de vastgoeddirectie van de toenmalige eigenaar Inbev slaagden we erin om de oude mouterij en de oude stallen te huren voor een eerder symbolisch bedrag. Op 1 september 2007 trokken we erin, zonder geld maar met veel energie, met de bedoeling om er niet weg te gaan, om de ambities te realiseren. Een opendeurweekend, een goede communicatie en een reële vraag zorgde ervoor dat de 4000 m² op enkele maanden tijd omgebouwd werden tot een “creatieve soukh”: een 40-tal creatieve werkruimtes, verspreid over 5 niveaus en vele nieuwe menselijke activiteit. De oude taverne (de omgebouwde stallen waar nu Hotel BELVUE staat) werd zeer vlug “a place to be” voor allerlei feestjes, concerten, seminaries, … En er kwam geld binnen om de facturen te betalen en te overleven. 

Vrij vlug werden er ook allerlei contacten gelegd met overheden en privé om het project “BelleVue Creative  Brewery” te introduceren, te concretiseren, op de agenda te krijgen en om te zoeken naar een haalbaarheid, naar geld en partners. Een dossier werd ingediend voor de toenmalige oproep van het Brussels Gewest voor het EFRO 2007 – 2013 (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Maar het bleek dat de centrale directie van Inbev helemaal niet blij was met onze aanwezigheid en doelstellingen. In mei 2008, 9 maanden na onze start, verkochten ze de hele site aan een privé projectontwikkelaar en de gemeente Molenbeek (voor het stuk waarin ART2WORK actief was). Ik was stomverbaasd want ik kreeg net ervoor nog totaal andere berichten. De slag kwam hard aan. Eveneens ontstond er een breuk met mijn professionele partner en mijn liefdesleven was stormachtig. Ik zag het even allemaal niet meer zo goed zitten. De moraal stond laag. 

Vele mensen werden opgetrommeld om me te adviseren, om mee te zoeken naar oplossingen : de Raad van Bestuur, de “informele stuurgroep” van 2007, de vele mensen die intussen in het gebouw hun activiteiten hadden ontwikkeld, … en nieuwe sympathisanten. Na veel discussie ontstond er uiteindelijk een volledig nieuw initiatief: Platform Kanal. Een nieuwe burgerbeweging die zich voornam om SAMEN STAD  te MAKEN in de centrale wijken rondom het Brusselse kanaal, om SAMEN te WERKEN aan een breed gedragen geïntegreerde visie en een geïnspireerd stadsproject. Ik kreeg de fakkel aangereikt om er iets van te maken, met veel volk dat wou meedoen, dat mee stad wou maken. Ik vertrok opgewekt en met frisse energie op zomervakantie … en werd verliefd op een vrouw, op de 4de verdieping van BelleVue. 

Na de vakantie werden werkgroepen opgericht en werden activiteiten ontwikkeld. Een Journal Kanal zorgde in de lente 2009 voor de eerste buzz, voor de eerste golven op het kanaal. De voorbereiding startte voor de eerste editie van Festival Kanal. Tegelijk werd er had gewerkt aan de ontwikkeling van de 2de actie van ART2WORK. Dossiers werden geschreven, samenwerkingsverbanden ontwikkeld, de eerste kleine opstartsubsidies kwamen binnen. We kregen de nodige erkenningen en uiteindelijk ook de middelen om te starten. De tijd vloog.  

Op 4 januari 2010 was het een grote dag. Het Team Technical Assistance startte. 8 jonge mensen tussen 18 en 30 paste de nieuwe “coole” kledij en begon. Met veel vorming en stilaan ook de eerste opdrachten. Maar om ineens genoeg werk te hebben voor 8 mensen bleek toch niet eenvoudig. Het echte werk kon beginnen. Genoeg werk vinden voor de volledige ploeg was een basisvoorwaarde tot een goed parcours voor iedereen. De ploeg medewerkers was volledig nieuw en moest ook al doende, beetje bij beetje, vorm geven aan de uitdagingen. Ondanks de voorbereiding moest alles elke dag “gemaakt” worden. De eerste evaluaties, de eerste conflicten, de eerste ontslagen, de eerste bijsturingen, … De evolutie van de deze werking tussen 2010 en 2015 kan u lezen via de pdf hieronder. 

We mochten van de gemeente onze activiteiten in BelleVue behouden tot ze zouden starten met de verbouwingswerken. De gemeente Molenbeek stelde me voor om na de verbouwingen terug te keren naar een ruimte in BelleVue. Het oorspronkelijke project BelleVue Creative Brewery werd binnenstebuiten gedraaid. We ontwikkelden in 2010 een businessplan om er een creatieve coworkruimte van te maken, iets wat toen nog niet bestond in Brussel. Een echt businessplan met privémiddelen, met eigen geld … geleend van de bank. We kregen de goedkeuring van de gemeente. Verdiepingen 4+5+6 à rato van ± 700 m² werden voor ons gereserveerd.

Tot einde 2011 bleven we ter plaatse met de vele andere die werkten in het gebouw. En ik had zelfs de eer om er één van de laatste activiteiten te organiseren: mijn eigen “magische” trouwfeest, met de vrouw die ik in BelleVue tegen kwam. De liefde voor de plek en het gebouw eindigde met de echte liefde, voor de rest van het leven. 

Maar midden 2012, na bijna een faillissement van Platform Kanal, zag ik het allemaal weer even niet meer zitten. De erkenningen en samenwerkingen met diverse overheden waren zeer complex en eisten een financiële en menselijke tol. De opstart van ART2WORK was ook niet echt in mijn kouden kleren gekropen.  Ik twijfelde hard hoe ik nu verder wou. Wilde ik dat businessplan wel concreet maken? Was het echt dat wat ik wilde? Was ik er echt door gepassioneerd? Wilde ik echt wel het risico lopen om dit allemaal “zelf” te financieren? Waren er voldoende “bondgenoten” om dit samen te doen? Was dit hét maatschappelijke project waarin ik voor meer dan 100% wou investeren? Waar zat de goede samenwerking met andere mensen en organisaties? Waar zat die belangrijke maatschappelijke meerwaarde waarnaar ik altijd zoek? Waar zit mijn eigen meerwaarde? Is dit echt wel mijn “ei”, mijn “ding”, mijn “goesting”, … 

Een goede vriendin en professionele toeverlaat overtuigde me om verder te doen, om met een aantal andere mensen te gaan praten en om een aantal publieke organisaties te betrekken. De eerste aftastende gesprekken gaven me nieuwe hoop. Het enthousiasme van een aantal mensen stak me terug aan. Verse ideeën werden met de nodige energie stilaan in een eerste vorm gegoten. En toen kwam er een nieuwe oproep in het vizier voor het EFRO 2020 (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Zouden de ideeën die we ontwikkelden hierin passen. We moesten hiervoor gaan. Ik voelde dat dit de “enige” kans was om te kunnen starten, om de gegroeide plannen te kunnen realiseren. Na een gevecht met de “verplichte vragen” van de EFRO-oproep, na vrij veel zweet om proberen te schrijven wat ik dacht en wilde, werd er in juli 2014 uiteindelijk een dossier afgewerkt en ingediend. 

Na de editie 2014 van Festival Kanal besloot ik uiteindelijk om te stoppen met de grote investering in Platform Kanal. We hadden een niet onbelangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een bewustwording en een visie. De missie zat er grotendeels op. En ik moest absoluut kiezen tussen één van de twee organisaties en voor mijn eigen “gezondheid”. Ik moest mijn gevoel volgen, me laten leiden door mijn passie, kunnen doen waarin ik het best ben. Ik besloot om me terug 100% te smijten voor de toekomst van ART2WORK, meer dan voltijds, de enige manier om de ambities te kunnen realiseren, ook de enige manier om de EFRO-steun te verdienen, de enige manier om echt te kunnen doen waar het, volgens mij, in deze stad in belangrijke mate om draait: de toekomst van vele jonge mensen die vooruit willen, die een kans willen om erbij te horen, die iemand willen zijn. 

En de Brusselse regering had er in mei 2015 uiteindelijk ook oor naar. 

Inmiddels staat er een straffe ploeg en serieus wat partners klaar om hiermee te helpen, om me goede wind te geven om verder te vliegen. SAMEN zullen we er dus tegenaan gaan. We zullen elkaar continu aansteken en ambitieuze wegen inslaan om te doen wat we voelen wat er moet gebeuren. 

Vooruit dus. Omdat het gewoon niet anders kan, omdat het gewoon moet. 


WIM 
(kerstmis 2015)

ps. : Merci aan iedereen die in dit verhaal een hoofdrol of een bijrolletje gespeeld heeft. Want je doet niks alleen.
art2work schema 2019 nl